Willem I was de derde zoon van Graaf Floris III en Ada van Schotland. Hij kreeg de naam mee van zijn oom William the Lion.

Graaf Willem I van Holland

Graaf Willem I van Holland

Strijder

In 1189 begeleidde Willem zijn vader bij de Derde Kruistocht. Floris overleed in 1190 aan dysenterie waarna Willem zich aansloot bij het leger van Frederik IV van Zwaben. Samen behaalden zij belangrijke overwinningen.

In september 1191 keerde Willem, met roem overladen terug in Holland. Hij raakte in onmin met zijn oudere broer Dirk VII die zijn vader Floris III als graaf van Holland was opgevolgd. Na de nodige schermutselingen was het Willem die het toch al snel voor het zeggen kreeg in het hele graafschap Holland.

Vanwege zijn goede manier van besturen erkende keizer Otto IV van Brunswijk in 1213 Willem I als graaf van heel Holland.

Feest in Zierikzee

Feest in Zierikzee

 

 

 

 

Bestuurder

Willem was een goed bestuurder en van groot belang voor de ontwikkeling van Holland. Onder zijn bewind begon men met de systematische aanleg van dijken en afdammingen. Dit ging zo strak georganiseerd dat dit als de voorloper van de waterschappen kan worden gezien.

Willem was royaal en vriendelijk tegenover plaatsen die hem welgezind waren. Op 21 september 1213 verwierf Geertruidenberg van hem een aantal privileges en rechten. Hiermee was Geertruidenberg de eerste stad in het graafschap Holland. Later volgde Middelburg in 1217.

Stadsrechten Zierikzee

Al meer dan 1.100 jaar geleden vestigden de eerste bewoners zich op de plaats waar nu Zierikzee ligt. In 976 komt Zierikzee onder de naam Creka (kreek) voor in een oorkonde waarin de Sint-Baafsabdij door Keizer Otto II wordt bevestigd in haar bezittingen. De naam Zierikzee vinden we terug in een oorkonde uit 1156 als Siricasha.

De eerste stadsrechten werden aan Zierikzee verleend door Willem I graaf van Holland, ergens tussen 1217 en 1220. Hoewel de precieze datum niet bekend is, wijzen tal van onderzoeken op mei 1219.

de 'gemiddelde'inwoners van Zierikzee

de ‘gemiddelde’ inwoners van Zierikzee

 

In 1248 werden de stadsrechten van Zierikzee door graaf Willem II van Holland herbevestigd en uitgebreid. Aan het einde van de middeleeuwen was Zierikzee een belangrijke plaats in Zeeland en de wijde omgeving.

 

Spanning werd opgevoerd.

In de voorgaande jaren werd al terug geblikt op wat eeuwen geleden plaats vond en de voorgeschiedenis van de toekenning van de stadsrechten aan Zierikzee, 800 geleden.

In 2016 arriveerde de gezant van Graaf Willem I met een gevolg van edelen en soldaten in de haven van Zierikzee. Hij kwam op verzoek van lokale machtshebbers naar het toen nog voortvarende dorp om te bespreken of Zierikzee in aanmerking kon komen voor stadsrechten.

Vooroverleg met Middelburg

Afgezanten uit Middelburg arriveren – foto Joke Bot

In 2017 volgden twee Middelburgse schepenen, Wissen en Wolfert, te paard in Zierikzee. Er kwamen opnieuw besprekingen over het al dan niet toekennen van stadsrechten en er werd gekeken naar de voor- en nadelen hiervan. Zowel voor de hoge heren als voor de gewone burgers.

In 2018 werd terug gekeken op de besprekingen die werden gevoerd. Uiteindelijk werden alle voorbereidingen en administratieve handelingen op papier gezet.

 

het vooroverleg is afgerond

het vooroverleg is afgerond – foto Joke Bot

 

Jubileumjaar

Dit jaar, op zaterdag 11 mei wordt de toekenning van de stadsrechten uitbundig gevierd. Grootser en intenser dan de vorige jaren. In dit jaar zien we hoe de schepenen van Zierikzee zich op een bijna bespottelijke manier uitsloofden om die stadsrechten binnen te halen en daardoor Zierikzee meer aanzien te geven.

Bij de burgerij stuitte dit aanvankelijk toch wel op de nodige weerstand. Zij waren bang dat deze stadsrechten hen rechtstreeks in de portemonnee zouden treffen en belastingverhogingen tot gevolg zouden hebben.

Meningsverschillen tussen notabelen en burgers

Meningsverschillen tussen notabelen en burgers

 

Grootser dan vorige jaren

Afgaande op de woorden van Guusje Poot, haar bureau is verantwoordelijk voor de organisatie, wordt dit jubileumjaar veel groter en gevarieerde van opzet.

Op vrijdag 10 mei wordt afgetrapt met een gezellige markt op het Havenplein en afgesloten met een groots vuurwerk.

 

 

 

Op zaterdag doen zeker het dubbele aantal spelers mee aan de verschillende evenementen. Het stadscentrum zal worden bevolkt door toneelspelers, figuranten, muzikanten en ambachtslieden. Zij beelden de gemiddelde bevolking van de stad, acht eeuwen geleden uit. U maakt kennis met notabelen, afgewisseld met zieken, snollen en bedelaars.

Zij zullen de stad transformeren tot een middeleeuws en levendig tableau vivant. Bezoekers zullen zich 800 jaar terug in de tijd wanen.

 

Natuurlijk moest daar op gedronken worden

Natuurlijk moest daar op gedronken worden

 

Alle medewerking

De inwoners van Zierikzee werken op diverse fronten mee aan het slagen van deze uitzonderlijke dag. Zo wordt de Weststraat, de toegangsweg tot het centrum op die zaterdag afgesloten. De straat wordt helemaal in de stijl van de 11de eeuw aangekleed. Zelf zullen de bewoners zich uitdossen in de kleding van die tijd.

Voor iedereen een middeleeuwse hap

Voor iedereen een middeleeuwse hap

 

 

 

 

De gezamenlijke kerken hebben aangeboden een musical ten tonele te brengen. Dominee Freek Schipper schreef de tekst voor ‘Geloof door de eeuwen heen’.

Natuurlijk is er de vierde voorstelling van de reeks ‘Het verhaal van Zierikzee 800’. Het verhaal sluit aan op de vorige uitvoeringen. Hierin staat de intocht van graaf Willem I en de aanbieding van het document waarin de officiële toekenning van de stadsrechten centraal. De voorstellingen zijn geschreven door Marcel Modde en Anne van Hekke.

Een bonte stoet trekt aan de bezoekers voorbij en de Oh’s en Ah’s zullen veelvoudig klinken. Afgewisseld met bulderend gelach of blikken vol verbazing. Kortom, u mag dit evenement zeker niet missen

Het orkest van de Koninklijke Marechaussee tijdens de Nationale Taptoe in Ahoi Rotterdam.

Het orkest van de Koninklijke Marechaussee tijdens de Nationale Taptoe in Ahoi Rotterdam.

Concert

Vooruitlopend op de feestelijkheden treedt het Orkest Koninklijke Marechaussee op zaterdag 12 april op in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Het 50 man sterke orkest staat onder leiding van kapitein Peter Kleine Schaars. Zij spelen een zeer gevarieerd repertoire dat zij voor u ten gehore zullen brengen. De optredens die het orkest verzorgt worden op maat uitgevoerd naar de wensen van het organiserende comité.

Kaarten ad € 6,00 zijn verkrijgbaar bij Van der Krieke Computers, Mol 11 in Zierikzee of per mail via zierikzee800@gmail.com.

De Nieuwe Kerk gaat die avond open om 19:00 uur en het concert vangt aan om 19:30 uur.

Vervolg

'waren'verkopen

‘waren’verkopen

Toch is het na alle uitbundigheid in dit jubileumjaar nog niet afgelopen. Er wordt in 2020 een boek gepubliceerd over de geschiedenis van Zierikzee tijdens de periode van het jaar 1000 tot 1996. De auteurs hiervan zijn stadsarchivaris Dr. Huub Uil, emeritus hoogleraar Nederlanden in de middeleeuwen Peter Hendrikx en historisch onderzoeker en publicist Jan Zwemer.

Een boek om naar uit te kijken.

 

 

Maar datzelfde geldt natuurlijk voor de feestelijkheden. Laat dit spektakel daarom beslist niet aan u voorbijgaan.