De uitstoot van broeikasgassen moet omlaag. Tegelijkertijd moet onze economie concurrerend blijven. De Provincie heeft een actieve rol bij de omschakeling naar hernieuwbare energie. We willen daarbij de specifieke voordelen benutten die Zeeland heeft.

Onder de naam Zeeuws Energieakkoord werken partijen samen aan een energieneutraal Zeeland. Zij benutten kansen voor Zeeland en voeren het landelijk Klimaatakkoord uit. Hiermee werken ze aan de internationale energie- en klimaatdoelen van Parijs. De sectortafels geven invulling aan het proces en werken aan de Regionale Energiestrategie voor Zeeland.

Windmolens, niet los te zien van de toekomst

Windmolens, niet los te zien van de toekomst

Wind en zon

Wind en zon gaan een hoofdrol spelen in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Bestaande fossiele bronnen van elektriciteit, zoals kolen en aardgas, maken plaats voor hernieuwbare bronnen zoals wind en zon. Zij gaan een hoofdrol spelen in het verduurzamen van de elektriciteitsvoorziening. Daar zijn windparken op zee én zonne- en windparken op land voor nodig. In Zeeland zetten we natuurlijk in op alle mogelijkheden die de natuur ons biedt.

Windparken

Onlangs is de tweede zeekabel door de waterkering bij Borssele gelegd. Dit is een van de vier zeekabels die nodig zijn om de windparken Borssele I en II die op zee worden aangelegd te verbinden met het hoogspanningsnet op land. Het waterschap heeft TenneT een vergunning verleend om vier kabels door de zeedijk, ter hoogte van de energiecentrale aan te leggen.

Ook is in deze maand windpark Krammer officieel geopend. Dit windpark  beschikt over  34 windturbines, met een totaal vermogen van 102 megawatt, die compact bij elkaar gezet zijn.

Kunnen we straks zonder de zon

Kunnen we straks zonder de zon

Zonne-energie

Zonne-energie heeft na wind het grootste potentieel qua duurzame energie op de lange termijn. De afgelopen jaren is het geïnstalleerde vermogen aan zonne-energie op daken flink toegenomen. Op land is het nog een relatief nieuw fenomeen. In Zeeland wordt er voor een voorzichtige benadering gekozen bij de plaatsing van zonnepanelen. Dit om behoud van de omgevingskwaliteit en zorgvuldig ruimtegebruik te waarborgen, en om verstening en versnippering van het buitengebied tegen te gaan.

Zonnepark Scaldia is een nieuw aan te leggen zonnepark aan de rand van de Sloehaven bij Vlissingen. Het park komt te liggen op het grondgebied van de gemeenten Borsele en Vlissingen. Met 140.000 zonnepanelen wordt het park het grootste van Nederland.

Het zonnepark krijgt een oppervlakte van ruim 40 hectare. Het terrein voor de zonnepanalen is een bufferzone tussen het haven- en industriegebied en de omgeving. Hier ligt verder een leidingenstrook en een hoogspanningslijn. Het vermogen van het zonnepark bedraagt circa 50 MW en dat is voldoende om 20.000 huishoudens van elektriciteit te voorzien.

De Deltawerken als energieleverancier

De Deltawerken als energieleverancier

Getijdencentrales

Zeeland is Land in Zee! De ligging aan het water biedt kansen, bijvoorbeeld op het gebied van visserij en recreatie. Maar Zeeland kan meer uit het water halen. Er zijn al diverse Energie uit Water initiatieven in Zeeland. Zo kan een getijdencentrale in de Brouwersdam in de toekomst groene stroom produceren voor tenminste 25.000 huishoudens op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Biomassa

Naar verwachting wordt biomassa een noodzakelijke grondstof om fossiele brandstoffen te vervangen, omdat andere vormen van duurzame energieopwekking – zoals energieopwekking met wind, water of zon – vooralsnog ontoereikend blijken.

Op al deze terreinen gaat Zeeland een hoofdrol spelen. Om u compleet op de hoogte te houden zullen we deze pagina regelmatig ui-daten.

Bron: o.a. Provincie Zeeland

Volledig van het gas af? Een eutopie!

Fot: Torsten Dettlaff - Pexels

Fot: Torsten Dettlaff – Pexels

Prijsvergelijker

 

Koning opent Windpark Krammer