Zeeland en de natuur

 000-logo-het_zeeuwse_landschap

Zeeland staat bekend om zijn fraaie duinenrijen en Deltawerken. Maar ook het polderlandschap met zijn kreken, dijken en heggen heeft een grote natuurwaarde. Het Zeeuwse landschap is heel   gevarieerd en elk gebied heeft behoefte aan specifieke beheersmaatregelen.

heerlijk fietsen over dijken

heerlijk fietsen over dijken

Sommige gebieden, zoals bloemdijken moeten intensief worden beheerd. Daar is zorgvuldig maaien en afvoeren een noodzaak. Op andere plaatsen, zoals de schorren en de stuifduinen, kan de natuur meer haar gang gaan.

Eindeloze waterpartijen

Eindeloze waterpartijen

De meeste natuurgebieden in Zeeland worden beheerd door Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Stichting het Zeeuwse Landschap. De meeste duinen, schorren, kreken en oudgraslanden worden door hen bijgehouden. Maar ook particuliere grondeigenaren en agrariers houden zich bezig met natuurbeheer. Het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is een samenhangend netwerk van bestaande en nieuw aan te leggen natuurgebieden. Het Zeeuwse deel van dit natuurnetwerk is het Natuurnetwerk Zeeland (NNZ). Het doel van het natuurnetwerk is het behoud en de versterking van het aantal soorten in het wild voorkomende planten en dieren.

zeldzame vogelsoorten

zeldzame vogelsoorten

De natuurgebieden dragen sterk bij aan de identiteit van Zeeland als woon- en werkgebied. Het grootste deel van het natuurnetwerk Zeeland is goed toegankelijk voor het publiek. Zeeland kent grote en kleine natuurgebieden. Bekend zijn natuurlijk het Nationaal Park Oosterschelde. Ook zult vast wel gehoord hebben van ’t Zwin. Maar bent u bekend met het verdronken land van Saeftinghe of De Pluimpot? Zeeland kent 126 gebieden die aangemerkt kunnen worden als bijzonder natuurgebied. Op de volgende pagina’s willen wij u kennis laten maken met de schier eindeloze mogelijkheden om Zeeland anders te leren kennen.

Dijkwater

Gradabos

Heggengebied van Arnemuiden

Inlagen van Noord-Beveland

Neeltje Jans

Oranjezon

Plaat van de Vliet

Terra Maris

Verdronken land van Saeftinge

Het Zwin