Eigenlijk is er weinig bekend over Adriaen Coorte. Hij is geboren in IJzendijke, maar zijn juiste geboortedatum is niet bekend. Ergens tussen 1659 en 1664 wordt verondersteld. Coorte was de tweede zoon van Cornelis Coorte. Zijn ouders woonden in het Magistraatshuis aan de Markt in IJzendijke waar zijn vader griffier was. Cornelis overleed in 1675. Zijn moeder, Petronella van Goch, verhuisde met haar kroost naar de Gortstraat in Middelburg.

Melchior de Hondecoeter - De menegarie

Melchior de Hondecoeter – De menegarie

Amsterdam

Kort daarna vertrok Coorte naar Amsterdam. Hij ging in de leer bij Melchior d’Hondecoeter. In die tijd was er een behoorlijke markt voor stillevens. d’Hondecoeter was een van de eersten die zich in dit genre toelegde op het schilderen van allerlei vogels in een uitgekiende, soms dramatische compositie.

Coorte werd door het werk van zijn leermeester sterk beïnvloed. Na een aantal jaren in Amsterdam keerde hij terug naar Zeeland, waar hij bleef werken tot aan zijn dood. Hier maakte hij vooral kleine stillevens.

 

 

Vanitas

Vanitas

Middelburg

Zeker is dat echter niet al zijn er wel aanwijzingen dat hij in deze stad woonde en werkte.

Het Sint-Lucasgilde was de naam van stedelijke broederschappen of gilden van kunstenaars en kunstambachtslieden onder bescherming van Sint-Lucas.  In de boeken van het Sint-Lucasgilde van Middelburg wordt vermeld dat Coorte een geldboete kreeg opgelegd. Hij zou een schilderij hebben verkocht zonder te zijn ingeschreven als lid van dat gilde.

Toch zou er volgens De Jong & Platteel een bewijs zijn dat Coorte op dat moment niet in Middelburg werkte. Hij zou in Vlissingen wonen. Deze bewering wordt onderbouwd door de vondst van een archiefstuk van Jacob van Citters, destijds een bestuurslid van de VOC. In dit stuk wordt gesproken over ‘een BloemStuck door Coorte te Vlissingen’.

Schilderijen van Coorte komen voor in Middelburgse boedelinventarissen uit de 18de en 19de eeuw.

Om de verwarring nog groter te maken, de naam Coorte duikt ook op in de archieven van Zierikzee.

Aardbeien

Aardbeien

 

 

Erkenning

Zoals gezegd, er is eigenlijk weinig documentatie over Coorte. Hij was zelfs bijna vergeten. Laurens Bol speelde een belangrijke rol bij de herontdekking van deze Zeeuwse schilder. Deze toenmalig directeur van het Dordrechts Museum was er mede verantwoordelijk voor dat het werk van Coorte de bewondering kreeg die het verdiende.

 

 

Pelikaan en eenden in een berglandschap

Pelikaan en eenden in een berglandschap

 

De schilderijen

Coorte schilderde vaak op papier dat hij op een houten paneel plakte. Vanitas in een thema in de kunst dat staat voor ijdelheid en leegheid. Met schedels, gedoofde kaarsen, verwelkte bloemen, muziekinstrumenten, klokken of omgevallen glazen wordt de ijdelheid, tijdelijkheid en zinloosheid van het aardse leven tot uitdrukking gebracht.

In zijn vroegste stillevens koos Coorte voor dit thema. Later verliet hij dit motief en ging hij zich meer richten op de schoonheid van het stilleven. Hij koos daarbij voor één onderwerp zoals groente of een schaal fruit. Veel van zijn schilderijen hebben op de voorgrond een tafel of een stenen plint. Hierop plaatste hij zijn signatuur op een manier of deze er was ingegraveerd.

Coorte schilderde vaak varianten op het zelfde werk. Van zijn beroemde asperges zijn zeven varianten bekend. Maar toch, van zijn hazelnoten is slechts één schilderij bekend.

Een van zijn stillevens met asperges en aalbessen

Een van zijn stillevens met asperges en aalbessen

 

Musea

Zowel in het Rijksmuseum in Amsterdam als de National Gallery of Art in Washington zijn asperges van Coorte te bewonderen. Maar ook in tal van andere musea is men trots op zijn werk.

Zijn schilderijen hangen in het Mauritshuis, de Flehite in Amersfoort en in het Zeeuws Museum in Middelburg hangt een vroege vanitas.

Het Dordrechts Museum was de eerste die een tentoonstelling wijdde aan Coorte. Van 8 maart tot 1 juni 2003 was er een expositie in het Centraal Museum in Utrecht ingericht met werken van deze Zeeuw.

De tentoonstelling kreeg de treffende en terechte titel: Adriaen Coorte: Meester van de monumentale eenvoud.

Aangenomen wordt dat Coorte na 1707 in Zeeland is gestorven.

 

Stilleven met schelpen

Stilleven met schelpen