Cornelis Vermuyden werd geboren in Sint-Maartensdijk op Tholen in 1590 tijdens de Tachtigjarige oorlog die begon in 1568 en eindigde in 1648. Hij volgde een opleiding tot landmeter. Gedurende het Twaalfjarig Bestand tijdens die oorlog werkte hij aan bedijkingen in Zeeuws-Vlaanderen en de Bevelanden.

Cornelis Vermuyden - 1650 Michiel Jansz. van Miereveld

Cornelis Vermuyden – 1650 Michiel Jansz. van Miereveld

Oversteek

De Hollandse bevolking was behoorlijk oorlogsmoe. Tal van hen, waaronder ook veel Zeeuwen waren de Noordzee overgestoken om in Engeland een beter leven op te bouwen. Onder hen ook Jonas Croppenburg een zwager van Vermuyden. Deze had zich opgewerkt tot een welgestelde handelaar in Londen. Croppenburg was ook betrokken bij landwinningsprojecten die hij financierde. Op dat moment stak hij zijn geld in Canvey Island. Hij haalde Vermuyden over naar Engeland te komen. Of Vermuyden meewerkte aan de drooglegging van Canvey is niet zeker. Hoewel, een vlakbij gelegen school draagt wel de naam: ‘The Cornelius Vermuyden School and Arts College’.

Vermuyden kreeg de opdracht een doorgebroken dijk bij Dagenham aan de Theems te dichten en de koninklijke tuinen bij Windsor Castle te ontwateren.

Windsor Castle omstreeks begin 20ste eeuw

Windsor Castle omstreeks begin 20ste eeuw

 

Aan het werk

Het werk van Vermuyden aan verschillende dijken trok de aandacht van Koning Charles I. In 1626 werd hij door de koning uitgenodigd een gebied op ongeveer 20 kilometer ten westen van de stad Hull droog te leggen. Het ging hierbij om het waterrijke kroondomein Hatfield Chase.

Vermuyden nam niet alleen de financiering voor zijn rekening. Hij zorgde dat het totaal benodigde bedrag bijeen werd gebracht. Voornamelijk door inleg van gevluchte protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. In ruil voor hun inbreng kregen zij een deel van het drooggelegde land. Overigens, het waren niet alleen deze ‘Participants’ zoals ze werden genoemd die redefinanciers van het project werden. Ook rijke Engelsen, zoals Francis Russel, de vierde Hertog van Bedford stak geld in het nieuwe land.

In 1633 werd Vermuyden tot Engelsman genaturaliseerd. Lang werd gedacht dat hij zijn naam wijzigde en verengelste in Sir Cornelius Fairmedow. Daarvan zijn echter nooit bewijzen gevonden.

Hollands Landschap in Engeland

Hollands Landschap in Engeland

Zeeuws project

De lokale bevolking was het helemaal niet eens met de drooglegging en probeerde die met alle middelen tegen de houden.

Zeeuwse dijkwerkers

Zeeuwse dijkwerkers

 

Een van de grootste problemen die Vermuyden daardoor ondervond was het aantrekken van personeel. Het was hard werk en men had behoefte aan ervaren dijkwerkers die niet alleen goed werk leverden, maar anders waren ingesteld dan de Engelsen Ruim tweehonderd dijkwerkers importeerde Vermuyden vanuit Zeeland. Bij de bevolking leidde dat tot een vijandige sfeer. Regelmatig werden de Zeeuwen aangevallen.

Ondanks alles ontstond er een bloeiende Zeeuwse gemeenschap.

In 1627 was het werk voltooid. Twee jaar later op 6 januari, werd hij door koning Karel I verheven tot de Engelse adelstand.

Koning Karel I - Schilderij Gerrit van Honth

Koning Karel I – Schilderij Gerrit van Honth

Het droog gelegde land werd door de Zeeuwen op traditionele manier ingezaaid met koolzaad. Het succes van het project werd danig getemperd juridische claims. De plaatselijke bevolking achtervolgde Vermuyden en het duurde tot 1630 voor men tot een compromis kwam. De Zeeuwen werden vervangen door lokale arbeiders. Ze werden daarnaast gecompenseerd voor hun verlies een jacht- en visserijgronden.

Enkele dingen herinneren nog aan het project zoals ‘The Dutch River’ die nog steeds bestaat en de ‘Vermuyden School” in het stadje Goole.

Dit had ergens in Zeeland kunnen zijn.

Dit had ergens in Zeeland kunnen zijn.

The Fens

Zijn grootste bekendheid kreeg Vermuyden echter met de drooglegging van The Fens (ook: “Great Fen”, nu “Bedford Level” genoemd), een veengebied in East Anglia aan The Wash tussen King’s Lynn, Cambridge en Lincoln zo groot als de provincies Holland en Zeeland. Onder leiding  van Vermuyden ontstond een uitgebreid stelsel van ontwateringskanalen, afvoerleidingen en sluizen. De operatie werd in 1637 voltooid, maar kreeg veel kritiek te verduren van andere bouwkundigen die van mening waren dat het systeem niet goed werkte.

 

Een gebied zo groot als Zeeland en Zuid-Holland

Een gebied zo groot als Zeeland en Zuid-Holland

 

Tijdens de Engelse burgeroorlog, de periode van conflicten in de koninkrijken Engeland, Schotland en Ierland, werd het gebied weer onder water gezet. In 1649 werd Vermuyden opnieuw gevraagd het gebied droog te maken. Het werk werd uitgevoerd met gebruikmaking van de inzet van Schotse krijgsgevangenen die gevangen waren genomen tijdens de Slag bij Dunbar. Hun werk resulteerde in de New Bedford River. In 1652 konden de laaggelegen gronden voor veeteelt en akkerbouw in gebruik worden genomen.

 

Honderden kilometers van deze sloten werden gegraven

Honderden kilometers van deze sloten werden gegraven

 

Holland in Engeland

Ook voor de werken in The Fens haalde Vermuyden honderden Zeeuwse en Hollandse werklieden naar Engeland. Die Nederlandse invloed is nog steeds herkenbaar. Het landschap in The Fens doet met polders, watergangen en boerderijen erg Hollands aan. Kanalen heten “South Holland Main Drain” en “Forty Foot’ en ‘Vermuden’s Drain” en plaatsjes kregen namen als Nordelph (Noord-Delft) en Southery (Zouterij). Nederlandse familienamen zijn zichtbaar op grafstenen op de kerkhoven van Wisbech, Downham Market en Swaffham. In Wisbech is een klein museum waar de geschiedenis van het gebied wordt verhaald.

Museum Square in Wisbech Foto Tony Bennett, commons-wikimedia.

Museum Square in Wisbech Foto Tony Bennett, commons-wikimedia.

 

 

Na gereedkomen van het project ontstond een landbouwgebied dat verrassend veel op een Nederlands polderlandschap lijkt. De drooglegging van de Fens was echter geen onverdeeld succes. Doordat zijn opdrachtgevers sommige werken om financiële redenen uitstelden werd het plan van Vermuyden nooit geheel uitgevoerd. Er ontstonden opnieuw conflicten met de plaatselijke bevolking en wat erger was, er was niet goed rekening gehouden met de inklinking van het veen. Door de snelle bodemdaling ontstond al spoedig weer wateroverlast. Historici verschillen van mening over de vraag of dat kwam doordat het plan van Vermuyden niet volledig werd uitgevoerd, of dat zijn plannen onvoldoende rekening hielden met de bodemdaling.

Cornelis Vermuyden bleef een aantal jaren aan de Fens werken. In 1655 leidden conflicten met de andere ‘Participants’ tot een breuk. Vermuyden belandde zelfs een tijd in de gevangenis wegens schulden. Zijn voorstellen voor nieuwe landaanwinningsprojecten en ook een voorstel voor een verdrag tussen Engeland en de Verenigde Nederlanden leidden tot niets.

Niet vergeten

Westminster Cathedral Afbeelding Antiquary - commons.wikimedia.

Westminster Cathedral Afbeelding Antiquary – commons.wikimedia.

Vermuyden overleed op 4 februari 1656  en hij werd begraven in Westminster. Zijn zoon Cornelius was één van de oprichters van de Royal Society, de Engelse academie voor wetenschappen.

Het motto van Vermuyden, “Niet Zonder Arbyt” in nog steeds terug te vinden op een huis in Fen Drayton. Het leeft voort als het officiële motto van het districtsbestuur van South Cambridgeshire. Het is het enige Nederlandstalige motto in de Britse civiele heraldiek. Het werd ook het officiële devies van een onderdeel van de Royal Air Force dat hier tijdens de Tweede Wereldoorlog was gestationeerd en vaak over Nederland vloog.